חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית להוציא את חברתה בהבדלה?

תשובה:

אשה רשאית להוציא את חברתה בהבדלה, ואם זו ששומעת לא התפללה עדיין, אזי תגיד קודם להבדלה "ברוך המבדיל בין קדש לחול".

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נח סעיף יח

תשובה נוספת:

נהגו שנשים אינן שותות מכוס של הבדלה, אך כשהן מבדילות לעצמן - שותות מיין ההבדלה.
אולם, כאשר עושים הבדלה על שאר משקאות - נשים רשאיות לשתות.

הערת מנהל האתר:
שמעתי מהרב מוצפי שכאשר האשה מבדילה על יין - יכולות נשים אחרות לשתות מן הכוס.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ס סעיף לח הערה קמה

תשובה נוספת:

הנימוקים לכך שאשה לא תשתה יין מההבדלה:
1- נאמר בחז"ל שחטא האדם הראשון היה בגפן, ונאמר שם שהאשה סחטה ענבים ונתנה לו, ולפי שהתכוונה להבדיל את האדם מרצון הקב"ה על ידי יין לכן אינן שותות מיין ההבדלה.(מגן אברהם, רצו' סק"ד וכן שבילי המנהג חלק ג עמוד נא)
2- על ידי שסחטה ענבים עבור האדם, היא גרמה לטוב ולרגע להתערב ביחד, אולם בכוח המצוות והמעשים אנו מבדילין בין הטוב לרע. אולם בגלל שהיא גרמה לטוב ולרע להתערב ושלא יהיו מובדלין זה מזה לכן אינן טועמות מיין ההבדלה. (שו"ת קרית חנה ודוד ח"ב סימן לז)

פוסק: הרב גרשון מנדל אייזנברג

ספר: אוצר הידיעות אסיפת גרשון

מקור: עניני שבת וראה את המקורות בגוף התשובה וכן סימן רצו' סימן קטן ו על פי השל"ה וכן ראה בכף החיים סימן רצו' סעיף א

תשובה נוספת:

כשאין שם גבר, חובה על האשה להבדיל לעצמה, ותברך את כל ארבע הברכות שבהבדלה. וגם אם יש שם גבר שכבר יצא ידי חובת הבדלה, נכון שהאשה תבדיל לעצמה (מ"ב רצו, לו). ורק אם אינה יודעת לברך בעצמה, יכול האיש שכבר קיים את מצוות ההבדלה להבדיל בשבילה.
 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק ח סעיף א, הובא גם בהלכה יומית של הר ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה