חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה שרופא ישראלי ימשש את הדופק שלה?

תשובה:

נוהגים להקל שרופא ישראלי ימשש הדופק וכו' לאשה אע"פ שאפשר על ידי רופא נכרי או אשה.

פוסק: הרב יוסף חיים זוננפלד

ספר: תורת חיים הנהגות ופסקים הגר"ח זוננפלד

מקור: הלכות הרחקה מן העריות, סעיף א.

תשובה נוספת:

בכל מצב שבו אחות, חולה, רופא אחר, או כל אדם אחר יכול להכנס בכל רגע לחדר הרופא, בין במסגרת תפקיד ובין בטעות אין כאן איסור יחוד.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: שלחן שלמה

מקור: חלק ג יחוד עמוד מח

תשובה נוספת:

אשה המבקרת אצל רופא ראוי לבעלה להתלוות אליה שלא תכשל באיסור יחוד. 

ואף שאם הדלת רק סגורה ולא נעולה, יש מתירין, מ"מ כאן ברופא שידוע שאין נכנסים אצלו אלא ברשות לא מועיל וכן לא מהני כאן היתר דבעלה בעיר להרבה פוסקים כיון שאין זה בית הבעל. 

 וראוי להתיר רק במרפאה בה מצוי שאחיות ורופאים נכנסים אף בלי לדפוק על הדלת, ויש עוד טעמים שראוי לבעל ללוות האשה כשהולכת לבקר רופא או ילוו לה אמו או אחותו, אבל לא תיכנס לפנים לבד ו ואין להקל בזה.

ולענין לבקר אצל רופא פרטי בבית הרופא כשאשת הרופא עמו בבית לדעת הרבה פוסקים

מותר, וזהו דעת הרמ"א כ"ב ס"ז שלא הגיה בש"ע ולבוש וחכמ"א. אבל המהרש"ל וט"ז וגר"א

מחמירים, דלא מועיל אשתו עמו בעסקו עם הנשים, ובגוי לא אמרינן אשתו משמרתו, ובפרוץ מועיל

אשתו משמרתו . אבל ראיתי בספר פתח הבית פ"ח סעיף ג' שמביא בשם הגאון רבי ניסים קרליץ

שליט"א שבפרוץ מאד הוא ואשתו דינו כגוי שאין אשתו משמרתו ע"ש וצ"ב

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק א סימן תשע"ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רופא רופאה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה