חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הן הלכות בין המצרים לחייל המשרת בצבא?

תשובה:

. החייבים בתענית

הנביאים תקנו לישראל ארבעה צומות: י"ז בתמוז, ט' באב, ג' בתשרי וי' בטבת. עליהם נוסף צום שמעיקרו היה רשות ולא חובה – תענית אסתר, בי"ג באדר (או בי"א בו, כשפורים ביום א). הכל חייבים בצומות אלו. חולה שקשה לו לצום פטור מהתענית ואסור לו להחמיר על עצמו. חייל ששכח את התענית ואכל, ימשיך להתענות ברגע שייוודע לו הצום. ויכול לומר "עננו" בתפילתו גם אם אכל. (תקמט,א. מ"ב ג. תקנ,א. מ"ב ד. תקסח מ"ב ג).

חייל בריא הנמצא בבסיס, או בשדה באימונים, חייב לצום, ובהתאם לפקודות מטכ"ל הנו משוחרר מאימונים באותו יום. חייל הנמצא בפעילות ביטחונית והצום עלול לפגוע בכושרו המבצעי; או פרח טייס גם בזמן אימוניו (מחוץ לט' באב) – פטורים מלהתענות, ואסור להם להחמיר על עצמם. ברם, יאכלו רק כמה שנחוץ, לא ירבו באכילה של תענוג ושלא לצורך, וימנעו מכניסה לשק"ם וכדומה. (תקנ, מ"ב ה).

 315. התענית וזמנה

בכל התעניות הללו (פרט לט' באב, כדלהלן סעיף 319) אין התענית אלא מאכילה ושתייה בלבד. אם לא ישן שנת קבע לפני עלות השחר, ואפילו התנמנם, (כגון שהיה במארב) – רשאי לאכול ולשתות לפני עלות השחר. ישן שנת קבע, אסור לאכול ולשתות לאחר השינה, ואפילו לפני עלות השחר, אלא אם כן התנה לפני לכתו לישון שיוכל לאכול ולשתות לאחר השינה. (תקסד,א. מ"ב ב. ו).

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: סעיפים 317

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה