חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מברך "שהחיינו" כשלובש תפילין בפעם הראשונה בחייו?

תשובה:

כשלובש תפילין בפעם הראשונה בחייו, י"א שצריך לברך ויש חולקים ופוטרים אותו מלברך. ולכן טוב שיכניס עצמו להתחייב בברכת "שהחיינו" מצד אחר (כגון: על בגד חדש), ויכוון לפטור גם בחיוב זה. 

אם נעשה בר מצווה באחד מהימים הראשונים של חודש אב, ולובש תפילין בפעם הראשונה, ספק אם יברך "שהחיינו" על התפילין, שכן אינו יכול להתחייב עצמו בברכת שהחיינו על ידי בגד חדש או פרי חדש.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הלכות והליכות בר מצוה

מקור: פרק ז', סעיף ז'. וסעיף י'.

תשובה נוספת:

המניח תפילין חדשות אינו צריך לברך ברכת 'שהחיינו'. אם רוצה לברך 'שהחיינו' יברך על דבר אחר חדש כגון: בגד, פרי וכד' ויתכוון גם על התפילין.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן כב ס"ק ב

תשובה נוספת:

לדעת הרב קוק יברך שהחיינו כמו בכל מצוה שמברך בפעם הראשונה.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א' עמוד 39 וראה שו"ת אורח משפט רסח-רסט

תשובה נוספת:

המתחיל להניח תפילין דרבנו תם (ורשי) אינו צריך לברך שהחיינו, וטוב שביום שיקנה את התפילין יברך על בגד או פרי חדש ויכוון לפטור את התפילין.

פוסק: הרב שלמה יצחקי

ספר: שירת שלמה

מקור: סעיף מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה