חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לגבר לגלח שער בית השחי?

תשובה:

באופן כללי מותר לכל אדם לגלח שערות הידיים והרגליים על ידי מספרים כעין תער. וכפי שמבואר ברבינו יונה באגרת התשובה סימן ל”ו וכן פסק השו”ע יו”ד סימן קפ”ב סעיף א’, אבל על ידי תער אסור משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. אמנם במקום צער התירו לגלח אפילו בתער. וכפי שמבואר במרדכי [שבת פ”ד סימן שכ”ז] שכתב שבני אדם שיש להם הרבה שער בידיים וכדומה ומתביישים בכך, מותר להם לגלח בתער, משום שאין לך צער יותר מבושה, וכ”כ היש”ש ביבמות [פי”ב סימן י”ז].

ובעניין שערות של בית השחי ובית הערווה אסור לכל אדם לגלחם אפילו במספרים כעין תער, משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. וכפי שמבואר בשו”ע [שם] אמנם במקום צער מותר וכפי שכתב הב”י בשם הרשב”א שבמקום צער ובמקום רפואה, מותר לגלח, ועיין בשו”ע בסעיף ד’ ובסעיף ב’, שמבואר שם שבמקום צער ולצורך רפואה מותר לגלח.

פוסק: רבני בתי הוראה - שליד מכון ירושלים

ספר: אתר דין

מקור: הרב יהושע פפר - הובא באתר דין http://din.org.il/2015/12/16/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%9C%D7%91%D7%A9-%D7%94%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%A8/

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גילוח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה