חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הן ההלכות של עשירי באב?

תשובה:

הספרדים נהגו איסור בבשר וביין כל יום העשירי, והאשכנזים רק עד חצות היום. כמו כן, תספורת, כביסה ורחצה מותרת מחצות היום, אולם, מי שהשעה דוחקת לו יכול להתרחץ, לכבס ולהסתפר במוצאי תשעה באב. יולדת, חולה או אדם חלש מותר באכילת בשר כבר בליל עשירי. ראוי שלא לשמוע שירים ביום זה, כיוון שרובו של בית המקדש נשרף בעשירי.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: למועדים פרק כט סעיפים ב-ז, וראה שו"ע תקנח, א כה"ח ס"ק ח-יא ומ"ב. ראה קצוש"ע ילקוט יוסף חלק שני סימן תקנו' סעיף ה עמוד קעא. פניני הלכה, זמנים י,יט

תשובה נוספת:

נוהגים באבלות של תשעה באב עד חצות היום של עשירי באב, בכל הקשור לבשר, יין, שהחיינו, מוסיקה, גילוח, תספורת, רחיצה וכיבוס.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן רסא' סעיף 9.רסב' סעיף יז וראה או"ח סימן תקנח סעיף א אות ח' וכן מ"ב ס"ק ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תשעה באב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה