חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא ההגדרה של איסור קריאת שטרי הדיוטות בשבת?

תשובה:

אין לקרוא בשבת בשטרי הדיוטות, אפילו בעיון בלא קריאה. ולכן אסור לקרוא בשבת, בשטרי חוב, חשבונות של העיריה והחשמל, חשבונות הבנקים, חוזה של שכירות, וכו' (כפי שיפורטו ההשלכות הנוספות לכך בהלכות הבאות) משום כם גם שטרות אלו דינם כמוקצה בשבת ואסורים בטלטול. 

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת חלק ב עמוד קפח

תשובה נוספת:

אין לקרוא שטרות ומסמכים בשבת, כגון שטרות הלוואה וקנייה, חשבונות בנק, חשמל ומים, ומחירי מוצרים שרשומים על מודעות וליד מוצרים שבחלון הראווה. שכל הקורא בהם עוסק בחפצי חול ביום השבת וכן יש לחוש שמא מתוך קריאתם יבוא לכתוב או למחוק בהם.

לדעת הרמב"ם, מותר לקרוא בשבת רק בדברי קודש, אבל בכל שאר דברי החולין אסור לקרוא, ואפילו ללמוד מדעים אסור, כדי שלא ינהג בשבת כמנהג חול ויבוא מתוך כך לידי כתיבה. אבל למעשה נוהגים כדעת רוב הפוסקים (רש"י, ר"י, רא"ש), שסוברים שהאיסור הוא לקרוא בענייני חשבונות ועסקים, וכדי שלא יבואו לקרוא בהם, אסרו חכמים לקרוא גם בדברי חול שאין בהם ערך. אבל בדברי חול שיש בהם ערך מותר לקרוא, כדוגמת דברים שיש בהם צורך הגוף, כמו הדרכות על תזונה נכונה ומרכיבי המזון שמודפסים על האריזות. וכן מותר ללמוד חכמות ומדעים. וראה באתר זה בהלכות הבאות השלכות להלכה זו בצירוף דוגמאות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת פרק כב סעיף יב וראה שם עוד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה