חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה סרטן העובר הקרנות להקפיא זרע לצורך פריה ורביה?

תשובה:

מי שחלה בסרטן וכדי להצילו צריך לעבור הקרנות, ויש חשש שבגין זאת עלול להפגע זרעו לצמיתות.
מותר לו  להוציא זרע על מנת להקפיאו עד שיתחתן ויוכל לקיים מצות פרו ורבו.
היתר זה הנו גם אם תתכן אפשרות שזרעו לא ייפגע במהלך ההקרנות.
היתר זה חל כבר על נער בגיל מצוות שנתחייב במצוות, ואם אפשר יוציא את הזרע בדרך גרמא ואם לא אזי יהיה מותר לו להוציאו אף בידיים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ו סעיף ד וראה גם באהלה של תורה א.סט וכן תחומין יח

תשובה נוספת:

 א. מותר, ואין זה לבטלה, שהרי זה לשם פרייה ורבייה. ואף על פי שאין זה מיידי, אין הבדל, והרי רבים מתירים הפריה מלאכותית מאישה לבעלה בהפריית מבחנה, ואין סיבה לחלק אם שימוש הזרע יהיה לאחר זמן קצר או לאחר זמן ארוך. סוף סוף אדם אינו יכול לפרות ולרבות ממש שהרי הכל בידי ד', אלא גדר המצווה הוא שיעשה מה שיש בידו לעשות ואחרי תשעה חודשים תהיה לידה בחסדי ד', ולכן זה כולל השתדלויות שונות של האדם לשם פרייה ורבייה, גם אם התוצאה היא לאחר זמן. בנדון שלנו, שעקב הטיפול הרפואי כבר לא יהיה לו זרע, זאת הדרך היחידה שלו לקיים פרייה ורבייה.

ב. גם לגבי רווק, הוא הדין. אמנם יש להקשות שהוא עדיין לא מצוּוה בפרייה ורבייה, שהרי אינו נשוי. אבל יש לומר שהוא אכן מצווה מגיל שלש עשרה, אלא שהוא אנוס כל זמן שלא התחתן, כי מאותו גיל הוא חייב להתחתן כדי לפרות ולרבות, כלשון השולחן ערוך ריש אבן העזר. ולא עוד אלא שלשיטת הרא"ש, מצוות פרייה ורבייה לחוד ונישואים לחוד.

ג. אבל באשר לחייל, בין נשוי בין רווק, אין זה שייך, כי אם חלילה ימות, הרי מת אינו חייב באף מצווה ולא בפרייה ורבייה. בלי לדון בצד המוסרי של ילד בלי אבא ובבעיה של שבירת מוראל החיילים.

 

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: הועתק מחלק ב , רפואה עמוד 227

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה