חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם הדברים המותרים לחייל לעשות בעת מלחמה?

תשובה:

כל הזריז לבצע את המוטל עליו בשעת קרב - הרי זה משובח. כל המשתהה ומהסס ושואל
שאלות מיותרות - הרי זה מגונה.(ע"פ שכח,ב. יב. שכט,א). המצוות העליונות בשעת מלחמה
הן "אל תירא מפניהם" ו"נשמרתם מאוד לנפשותיכם". איסורי תורה ואיסורי דרבנן בטלים
מפני שתי מצוות אלה - וכל השואל והמהסס עלול להתחייב בנפשו. יכוון אדם כל מעשיו לשם
שמים ויסמוך על ה' שלא יכשילו בדבר איסור.

עם זאת יש לזכור גם בשעת מלחמה כמה כללי התנהגות יסודיים:

א. כל ההיתרים הנוהגים בשעת מלחמה, מתייחסים אך ורק לפעולות מלחמה, ורק לאותם
אנשים החייבים לבצע אותם בתוקף תפקידם. לכן: מצווה לצאת בשבת לסיור רכוב, כאשר
סיור זה נחוץ להבטחת שלומם של תושבים, או כאשר הסיור נחוץ כדי להבטיח את שליטתנו
על שטח בארץ ישראל. אבל אדם שאינו נחוץ בסיור זה, אל יצטרף לסיור להנאתו.

ב. ההיתרים הנוהגים בשעת מלחמה מתייחסים רק לפעילות המבצעית הישירה, ולכל עבודה
המאפשרת פעילות זו. לכן מותר בשבת לנסוע ברכב בסיור בטחוני; ומותר גם לתקן בשבת
רכב כדי שיוכל לצאת לסיור.

פוסק: הרב שלמה מן ההר,הרב יששכר גואלמן, פרופ' יהודה אייזנברג

ספר: דיני צבא ומלחמה

מקור: מלחמה, סעיף 334

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צבא

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה