חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד הרגל מפסיק את ימי אבלות ?

תשובה:

רגל מפסיק ומבטל אבלות של שבעה ושלושים. הכוונה לראש השנה, יום כפור, פסח, שבועות וסוכות.
לכן מי שמת לו מת קודם הרגל ונהג בו זמן מה אבילות, אזי הרגל מבטל ממנו אבלות שבעה.
לכן יהיה מותר לו בערב יום טוב לכבס אחר חצות. יש המתירים לו להתרחץ בחמין אחר שהתפלל מנחה סמוך לחשיכה. שאר מנהגי אבלות כגון ישיבה על הקרקע וחליצת מנעל נוהג עד שתחשך חוץ מערב פסח שמותר אחר חצות היום.
אם אחר שנהג שבעה ימי אבלות פגע בו הרגל, אזי הרגל מבטל ממנו דיני אבלות שלושים ומותר לספר, לכבס ולגהץ סמוך לערב אחרי שהתפלל מנחה ויש מקילין אחר מנחה.
ברור שאין הרגל מבטל דברים שעושים לכבוד המת כגון: הדלקת נר, קדיש וכו'

לחישוב השלושים:
נהג אבלות שעה אחת לפני שבועות, אותה שעה חשובה כשבעה ימים, וחג השבועות עוד שבעה ימים ואחר כך משלים עוד טז ימים לתשלום השלושים. וכן אם נהג אבלות שעה לפני פסח אחר אזי אחר פסח עוד ארבע עשר יום להשלמת השלושים.
נהג אבלות שעה אחת לפני ראש השנה, בטלה ממנו דיני שבעה ויום כיפור מבטל דיני שלושים.
נהג אבלות שעה לפני סוכות ישלים עוד שמונה ימים לאחר סוכות.
נהג אבלות שעה אחת לפני יום כיפור בטלה ממנו ימי שבעה וחג סוכות מבטל ממנו דיני שלושים.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק כז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה