חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשרות על מנת לנקות פרי בשבת?

תשובה:

פירות וירקות שמעורבת בהם פסולת, כגון עפר, או שדבוק בהם לכלוך, אסור להשרותם במים כדי לנקותם, משום איסור מלאכת 'בורר'. ואף כשעושה זאת על מנת לאכול את הפירות לאלתר, אסור הדבר, משום שהפרדת הפסולת והאוכל בפעולה אחת בשווה, אינה נחשבת כהוצאת אוכל מתוך הפסולת, אלא כהוצאת פסולת מתוך האוכל, והרי היא 'דרך ברירה'.

ורחיצת פרי שדבוק בו לכלוך בזרם מים – יש אומרים שאף היא אסורה משום בורר; ויש מתירים לעשות כן בסמוך לאכילה, אך יש מהם שהוסיף כי ראוי לעשות זאת בערב שבת.

ורחיצת פירות וירקות שאין עליהם לכלוך ניכר, כגון רחיצתם לצורך ניקוים מחומרי ריסוס שאין בהם ממשות – מותרת לכל הדעות; ורבים הורו שמותר אף להשרותם במים.

 

ספר: שולחן ערוך

מקור: או"ח שיט ומ"ב הובא מתוך "הפותח בכל יום", ה כסלו תשעט 1507

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה