חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד רשאי יהיה עכו"ם לבשל עבור ישראל?

תשובה:

עכו"ם רשאי לבשל עבור ישראל רק בתנאים הבאים:
ישראל ידליק את האש תחת התבשיל. הניח הישראל את התבשיל על גבי האש ובודאי אם השתתף בתהליך הבישול בתחילה או בסוף.
לבני עדות המזרח מועיל רק אם הישראל הניח את התבשיל במקום בו יתבשל על גבי האש או השתתפות בעצם התבשיל בהתחלה.
 יש שהתירו לבני אשכנז גם כשהדליק הגוי את האש מאש שהדליק קודם לכן ישראל, אלא יש לסמוך על זה בשעת הדחק וכשזה בבית ישראל.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יט סעיפים ל- לג וראה שולחן ערוך יורה דעה סימן קיג סעיפים ו-ט

תשובה נוספת:

אם יש זקן או חולה, יש להקל שיבשל להם הגוי המטפל בהם בביתם גם באש שלא הדליקה ישראל, במקרה שכזה בודאי הנוהגים לפי פסקי השולחן ערוך יכולים להקל.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ח וראה הערה 3

תשובה נוספת:

ש אפשרות להקל שהדלקת התנור תיעשה על ידי שעון שבת / חשמלי שישראל מכוונו שידליק מאוחר יותר.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: מאכלי עכו"ם סעיף י ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה