חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד לנהוג בערב יום כיפור לגבי אמירת "ויכולו"?

תשובה:

מובא בראבי"ה (שבת קצו) באר"י הקדוש, באליה רבה (רסח, סקי"ב) ובהרבה פוסקים כי כל האומר 'ויכולו' ג' פעמים בערב שבת מוחלין לו על כל עוונותיו ומדייקים זאת מהמילה 'אשר' שמופיעה ג' פעמים בפרשיה זו וכן בפרשת פרה אדומה וכן איתא ברוקח (מט) החיוב לומר ג' פעמים ויכולו והובאו הדברים במשנה ברורה (רעא, סקמ"ה) וזו לשונו: "ברוקח הביא בשם מדרש דצריך לומר ויכלו ג' פעמים, אחד בתפלה ואחד לאחר התפלה ואחד על הכוס וכתבו האחרונים שאם שכח לומר ויכלו בשעת קידוש אומרו באמצע סעודה על הכוס".

לפי זה צריך עיון מה עושים כאשר חל יום כיפור בשבת, שאז אומרים 'ויכולו' רק פעם אחת, אחר שמונה עשרה בלחש. ראיתי כי כתב בכף החיים (רעג, סק"ד) שיאמר אחר התפילה עוד שני פעמים ואלו דבריו: "כל אחד יש לנהוג כן לאומרה בביתו דלא יש הפסד בדבר כ"א אמירת פסוקים" וכן כתב הגר"א נבנצל (ירושלים במועדיה, ירח האיתנים עמוד קפח) דגם ביום כיפור שחל בשבת יאמרו שלוש פעמים.

לאור הטעם שמצינו לאמירת ויכולו ג' פעמים (כפרה), רואים אנו דיש מקום להקפיד על זה בייחוד ביום כיפור, דהרי זהו זמן המיוחד לעניין זה. נראה לי שטוב וראוי שהגבאי יודיע על כך בסוף התפילה, דיש לומר ויכולו, דהרי אם לא יודיע ישנם מתפללים שעלולים לא לומר ויכולו אפילו פעם אחת, כיוון שבעת אמירת ויכולו על ידי הקהל הם היו עדיין בתפילת לחש.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ו' סימן לט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה