חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילד שאומץ להתחתן עם אחותו (שאינה אחותו הביולוגית) איתה גדל שנים רבות?

תשובה:

מותר אדם בבת אשת אביו שיש לה מאיש אחר, ואפילו חורגה (פי' בת אשת אב) הגדלה בבית בין האחין מותרת, ולא חיישינן למראית העין שנראית כאחותם (פסק השולחן-ערוך (טו, יא):).

ומקורות:
כתב הבית-יוסף שהכי הכריעו הנימוקי יוסף (יבמות ד, א ד"ה 'ת"ר') והריטב"א (יבמות כא, א ד"ה 'הא פסיקא'). וכן פסק השולחן-ערוך (טו, יא): כאחותם" ונראה דלכך נוטה הבית שמואל (טו, סק"י).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרלט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה