חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה רשאית לטבול בים המלח?

תשובה:

בספר ימי טוהר (כד, יג) כתב שטבילה בים המלח אינה מטהרת, וציין בהערתו (31) "שמי ים המלח גורם לצריבה בעיניים, סביר להניח שתעצום עיניה ביותר ויש טעמים בזה לאסור" (ועיין עוד בדרכי תשובה קצט, סקי"ד). אולם ע"פ המבואר בשולחן ערוך (אורח-חיים קס, ט) מים מלוחים כשרים למי מקווה לטבילה. ומה שיש להחמיר במי מלח זהו רק בחפיפה שיתכן שהם מסבכים את השערות, אך לעניין טבילה נראה שיש להקל.

ומצינו שהקלו לטבול אף בנפט (פסקי תשובה רז. שו"ת מנחת שלמה ב, עג אות ד) ולא שמענו שחששו שמא תעצום את עיניה חזק. ולכן נראה דלכתחילה לא תטבול שם, ובשעת דחק (דיעבד) אין להחמיר בזה.

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח' סימן תקמג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה