חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם נשים רשאיות לטבול בערב יום כיפור?

תשובה:

בתולות מכיוון שהם בנות מצות טובלות בערב יום כיפור.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: חלק ו' סימן תרו סעיף קטן יז

תשובה נוספת:

אשה שהיא בתוך שבעה נקיים וכן הבתולות, לא יטבלו לא בערב ראש השנה ולא בערב יום כיפור.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תקפא' סעיף יא

תשובה נוספת:

לא היה נהוג ברוסיה שבתולות או נשים תטבולנה מלבד נשים נשואות מעטות, והן היו נשים זקנות.
יש למנוע מנשים נידות לטבול בעת נידתן גם אם יש מנהג במשפחה או בקהילה שנשים טובלות בערב יום כיפור.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: מקראי קודש, ראש השנה, נספח ה סעיף ד קובץ מהלכות הגר"מ פיינשטיין זצ"ל.

תשובה נוספת:

רק נשים נשואות שאינן נידות רשאיות לטבול.

ספר: שו"ת מהר"מ שיק

מקור: יורה דעה, סימנים שסד- שסה וראה גם בשדי חמד מע' יום כיפור סימן א אות ז . הובא באתר דין

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה