חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לכפות על מצוות כיבוד הורים ?

תשובה:

נחלקו הפוסקים אם מותר לכפות על קיום מצוות כיבוד הורים, מכל מקום בית דין יכול לכפות שלא יבזה את הוריו או שלא יבטל מצוות מוראם.
אולם מי שאינו מכבד את אביו ואת אמו, באות עליו גזרות קשות ומאירה באה עליו. וכשם שכר מצווה זו מרובה כך עונש העובר עליו מרובה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק ב סעיפים ד, כט וראה תנא דבי אליהו רבה כו, ירושלמי פ"א ה"א, פסיקתא זוטרא ואתחנן

תשובה נוספת:

מצוות כיבוד הורים גם כאשר ההורים פוגעים ומתעללים בילדיהם.

ספר: שולחן ערוך

מקור: יורה דעה, כבוד אב ואם סימן רמ סעיף ג

תשובה נוספת:

יש לכבד את ההורים גם כאשר הם קפדניים, מטריחים ומצערים את ילדיהם בכל מיני טענות ותביעות (בפרט לעת זקנותם), וכן כאשר ההורים מקללים את ילדיהם וכן כשהם קשים במידות ובדעות ואף משונים במעשיהם ואינם נוהגים בדרך ארץ. גם כאשר אחרים מצדיקים את ילדיהם, חייבים הילדים לכבד את ההורים ואסור להם לבזותם ולזלזל בהם. גם כאשר ההורים מתמידים ברשעם צריך להמשיך לכבדם. וכן אם הם מחללי שבת בפהרסיא.
יש מצבים קיצוניים שמוטב שבלית ברירה לא יחיו ביחד וכל אחד יגור במקום אחר.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק ז סעיפים א-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה