חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש לנטילת ידיים עם נטלה מתנפחת הנמכרת כיום בחנויות?

תשובה:

מותר להשתמש בנטלה מתנפחת לנטילת ידיים, אך לכתחילה ישתמש בה פעם ראשונה ביום חול, בשעת דחק שלא ניפח עד כה נטלה זו, וזוהי בשבת הפעם הראשונה שמנפח, יש לו על מי לסמוך לנפח.

הסבר:
בחנויות משווקים נטלה 'מתקפלת' לטיולים. בכדי להשתמש בנטלה יש לנפחה (כבלון) ולאחר מכן יש להכניס לתוכה מים. בלא הכנסת מים לתוך נטלה זו, אין הנטלה יכולה לעמוד בפני עצמה.

מצינו שהתירו הפוסקים ליטול ידיים בכלי חד פעמי (עיין בשו"ת אבני דרך ג, עג אות ב) ומצד זה יש להקל גם בזה. אף שהמציאות מראה שהנטלה איננה עומדת בלי ניפוח ובלי מים, דבר זה אינו גורע ממנה לשמש כנטלה לנטילת ידיים, וזאת מכמה סיבות.

ראשית, מצינו שהתירו הפוסקים ליטול ידיים בכלי של פרקים אע"פ שעומד הוא אחר כך לפירוק, והוא הדין בנטלה שיש למלא בה אוויר ולנפחה (ובסיום השימוש מוציא את האוויר שבה) וכל זה בתנאי שלא זב ממנה מים, כן העלה בשו"ת זכרון יהודה (א, פא). ועיים בזה בדברי ספר שלחן אש (קנט, ד) ובמובא בספר ברכות שמים (ב, ה) בשם הגרשז"א.

כמו כן, אף שפסק השולחן ערוך (קנט, ג): "כלי שמחזיק רביעית כשסומכים אותו, ואם לא יסמכוהו ישפכו המים ולא ישאר בו רביעית, אינו כלי" הוסיף השולחן ערוך (סעיף ה): "כלי שתחילת תיקונו כך שאינו יכול לעמוד בלא סמיכה, ואין משתמשין בו אלא ע"י סמיכה, חשוב שפיר כלי", וביאר המשנה ברורה (סקכ"ב): "שתחילת תיקונו כך ר"ל שנעשה מתחלה להשתמש בה ע"י סמיכה".

אולם יש לעיין האם מותר לנפחו בשבת. בשו"ת אבני דרך (ד, יא) הזכרנו את דין ניפוח בלון בשבת, וציינו דיש  חילוק בין בלון חדש לבין בלון שכבר ניפחו בעבר. בשו"ת עטרת-פז (א, אורח-חיים יב) כתב כי "בלון חדש משום דעביד ליה מנא" נאסר בשבת וכן כתב בשו"ת מנחת-יצחק (ו, ל). ועוד, דעל ידי ניפוחו הוא עושה את גמר המלאכה ועל כן כתב בשו"ת אגרות-משה (חושן-משפט ב, מז, ג) לאסור.

אלא שבנידון של הנטלה, אין להחשיבה כבלון רגיל, כיוון שהיא מיועדת להכניס ולהוציא את האוויר בתום השימוש. כמו כן, לא שייך בה חשש קושר וכ"כ השמירת שבת כהלכתה (טז, הערה כד) להתיר, ועיין עוד בדבריו לגבי כדור גומי (לד, הערה צה) שכיוון שהדרך הינה להוציא לאחר מכן את האוויר, אין איסור, וכן הקלו בשו"ת באר-משה (ב, כ), בשו"ת שדה-אלחנן (הגר"א הלפרין מאנגליה) וע"ע באורחות שבת (ח, סט).

אולם כל ההיתר לנפח נטלה זו בשבת, מיירי כשאין זו הפעם הראשונה שמשתמש בנטלה זו ומנפחה. ועיין בספר יסודי ישורון (ד, עמוד רע) ובאורחות-שבת (ח, סח) שציינו שההיתר לנפח כדור גומי וכדו' מיירי שאינו מנפח בשבת בפעם הראשונה [בשעת דחק שלא ניפח עד כה נטלה זו, וזוהי הפעם הראשונה שמנפח, המתיר לנפח זאת בשבת יש לו על מי לסמוך, שכן חזיתי שהתיר בזה בשו"ת תורת-חיים (מג)]. ועיין עוד בעניין ניפוח בשבת בשו"ת משנת יוסף (יא, עד). אציין שכדברינו להתיר ניפוח הנטלה, חזיתי שהובא להתיר להשתמש לנטילת ידיים בנטלה מתנפחת בשו"ת בית הוראה (אורח-חיים קי).

העולה לדינא: מותר להשתמש בנטלה מתנפחת לנטילת ידיים (אך לכתחילה ישתמש בה פעם ראשונה ביום חול[1]).

 [1] הוספת הגר"א נבנצל.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן רמט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה