חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההסבר וההגדרה לכלי שאינו בן יומו?

תשובה:

■ כלי שאינו בן יומו - כלל גדול בדיני איסורים: כלי שאינו בן יומו, דהיינו שעברו 24 שעות מאז שהשתמשו בו בפעם האחרונה, הטעם הבלוע בו נפגם ואינו אוסר, שכן 'נותן טעם לפגם מותר'. לדוגמא, כלי בשרי שאינו בן יומו שנתבשל בו חלב - החלב לא נאסר, כי הוא בולע מהכלי טעם פגום. מאידך גיסא, יש להכשיר את הכלי, כי הוא בלוע גם מבשר וגם מחלב. אם לא הכשירו את הכלי ובישלו בו בשר או חלב, ישאלו רב מה לעשות במאכל. דין 'אינו בן יומו' שייך דווקא לגבי כלים, ולא לגבי מאכל בעין. לפיכך, אם היו בכלי שאריות בשר בכמות שאינה בטלה בשישים, הן תאסורנה את החלב, אף שעברו עליהן 24 שעות. עוד יש לשים לב, שגדר 'בן יומו' נמדד רק לגבי השימוש הבשרי או החלבי, ולא לגבי שימושים אחרים. לדוגמא, סיר בשרי שלא בישלו בו בשר ביממה האחרונה נחשב כ'אינו בן יומו', גם אם בתוך זמן זה בישלו בו מאכלים אחרים.

יוצא מן הכלל הוא מאכל חריף, האוסר גם אם התבשל בכלי שאינו בן יומו. אין הכוונה לתבשיל שיש בו מעט תבלין חריף, אלא לתבשיל שהוא חריף באופן משמעותי.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: פרק ה עמוד 72 וראה שו"ע סימן צג

תשובה נוספת:

כלי בן יומו אשר בישלו בו איסור ותוך עשרים וארבע שעות הוא משתמש בכלי לדבר היתר וכן הדין בכלי בשרי שכשהוא בן יומו מבשל בו חלב אזי המאכל נאסר אלא אם כן יש בו פי שישים מהבלוע בקדירה, אולם כלי שאינו בן יומו שעבר על הכלי עשרים וארבע שעות מאז שבישלו בו את האיסור או בין בשר לחלה, המאכל מותר באכילה היות והבלוע בדופני הקדירה נפגם מאכילת כלב.

פוסק: הרב אליהו חיים פנחסי

ספר: הכשרות למעשה

מקור: מושגים בכשרות עמוד יג

תשובה נוספת:

כלי שאינו בן יומו
כלי שבלוע בו טעם איסור או כלי שבלוע בו טעם בשר ובישל בו חלב, אם בישל לאחר 24 שעות נפגם הטעם ואינו אוסר את המאכל שהתבשל בו. אבל אם נשאר מהאיסור ממש בעין ולא רק טעם בלוע, וכן אם נשאר בשר ממש בעין ובישל בו חלב, אין מאכל בעין נפגם גם אחרי זמן רב עד שיפגם ויפסד מאכילת אדם וצריך ששים כנגדו, ואחר 24 שעות מספיק שיהיה ששים כנגד מה שנשאר בעין, והבלוע שבכלי הוא נותן טעם לפגם. 

ולכן אם בישל חלב בקדירה בשרית אם עבר 24 שעות מזמן שבישל את הבשר והקדירה נקיה אין החלב נאסר, אבל הכלי צריך הגעלה.
וכן אם הכניס כף בשרית לחלב חם, אם עברו 24 שעות מזמן שהכף נגעה בבשר חם אין החלב נאסר אבל הכף צריכה הגעלה.
וכן אם נפל מאכל לכיריים חמות שהם טריפה, אם לא נעשו טריפה בכ"ד שעות והכיריים נקיות, אין המאכל נאסר.
לגבי חיתוך דבר חריף בכלי שאינו בן יומו עיין סי' ז' סעיף א'

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: עמוד קנא סימן ח סעיף ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה