חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה נהוג לכתוב על מצבה?

תשובה:

           א.      נוהגים לכתוב את שם הנפטר ושם אביו. ועיין בספר מושב זקנים מבעלי התוספות (ריש פרשת שמות) עה"פ 'ואלה שמות', ביאר דלפני כן כתיב 'וישם בארון' וסמיך ליה 'ואלה שמות', מכאן רמז שכותבין שמות המתים על המצבה, ועיין בהגהות מקור-חסד (על ספר חסידים תשלח) שעיקר המצבה היא חקיקת שם הנפטר. כתיבת שם אביו של הנפטר מובא במהרי"ל (סוף הלכות שמחות), שו"ת הרמ"ע מפאנו (מד), בית-אברהם (אות ב), גשר-החיים (ב, כד, ב), פני-ברוך (לו, ג), שו"ת באר שרים (ג, עז אות יא) ועוד והנטעי-גבריאל (סו, ו) הזכיר דעה זו וכן את הדעה שיש הכותבים גם את שם אמו של הנפטר, ועיין בשו"ת בצל-החכמה (ג, צא) שיש בזה מנהגים שונים וכל אחד יעשה כמנהגו, וכשאין מנהג יכתבו אחר שם הנפטר את שמות הוריו (אביו ואמו). ועיין בספר חיים וחסד (טז, ג) שהספרדים נוהגים לכתוב את שם האם.

ב.       תאריך עברי של יום פטירתו (גשר-החיים כח, א-ג. שו"ת בצל-החכמה ג, צא. נטעי-גבריאל סו, ד). ויש להקפיד שלא לכתוב תאריך-לועזי דיש בזה חשש ל'ובחוקותיהם לא תלכו' וכן כתבו פוסקים רבים ובהם שו"ת מהר"ם-שיק (יורה-דעה קעא), שערי-צדק (קצט), שו"ת פרי-השדה (א, ג), יפה-ללב (ד, קעח), שו"ת יביע אומר (ז, לב אות ב), שו"ת ציץ אליעזר (ט, יד אות ב), פני-ברוך (לו, ה), חיים וחסד (טז, ב) והנטעי-גבריאל (סו, ט) ועיין שם שכתב בלשון "אסור לכתוב... התאריך של גוים".[1]

ג.        וראוי להוסיף מעט על מעלות הנפטר, כדי שהדורות הבאים ילמדו ממנו (שו"ת דברי-מלכיאל ה, רנז. חכמת-אדם כלל קנה, ו. חיי-משה עמוד תקיד). אולם אין לכתוב שבחים גדולים מדי דזה נכלל בדין שאין להרבות בשבחו בשעת ההספד (שו"ת חיים-שאל עא, ו. חכמת-אדם קנה, ו. ועיין בפני ברוך לו, ז ובהערות שם) וע"ע בזה בשו"ת ישכיל עבדי (ח, לא ענף ב) ובספר חיים וחסד (טז, ה).

ד.       נהוג לכתוב בסוף המצבה כיתוב: ת.נ.צ.ב.ה (תהא נשמתו צרורה בצרור החיים) דבזה מראה שהוא מאמין בתחיית המתים וכן העלה בשו"ת מהר"ם-שיק (יורה-דעה קעא) וכן מובא באוצר מנהגי ישורון (אבילות כ), פני-ברוך (לו, ו) וכן הובא בנטעי-גבריאל (סו, ח).

 

 [1] ויש להמנע מלכתוב על המצבה בלשון אומה אחרת, אלא יקפידו לכתוב בלשון הקודש ועיין בזה בשו"ת מהר"ם שיק (יורה דעה קעא), שו"ת שערי צדק (קצט) ושו"ת פרי השדה (א, ג). 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תריב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה