חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה נהוג לכתוב על מצבה?

תשובה:

           א.      נוהגים לכתוב את שם הנפטר ושם אביו. ועיין בספר מושב זקנים מבעלי התוספות (ריש פרשת שמות) עה"פ 'ואלה שמות',  ועיין בשו"ת בצל-החכמה (ג, צא) שיש בזה מנהגים שונים וכל אחד יעשה כמנהגו, וכשאין מנהג יכתבו אחר שם הנפטר את שמות הוריו (אביו ואמו). ועיין בספר חיים וחסד (טז, ג) שהספרדים נוהגים לכתוב את שם האם.

ב.       תאריך עברי של יום פטירתו (גשר-החיים כח, א-ג. שו"ת בצל-החכמה ג, צא. נטעי-גבריאל סו, ד). ויש להקפיד שלא לכתוב תאריך-לועזי דיש בזה חשש ל'ובחוקותיהם לא תלכו' וכן כתבו פוסקים רבים ובהם שו"ת מהר"ם-שיק (יורה-דעה קעא).

ג.        וראוי להוסיף מעט על מעלות הנפטר, כדי שהדורות הבאים ילמדו ממנו (שו"ת דברי-מלכיאל ה, רנז. חכמת-אדם כלל קנה, ו. חיי-משה עמוד תקיד). אולם אין לכתוב שבחים גדולים מדי דזה נכלל בדין שאין להרבות בשבחו בשעת ההספד (שו"ת חיים-שאל עא, ו. חכמת-אדם קנה, ו. ועיין בפני ברוך לו, ז ובהערות שם).

ד.       נהוג לכתוב בסוף המצבה כיתוב: ת.נ.צ.ב.ה (תהא נשמתו צרורה בצרור החיים) דבזה מראה שהוא מאמין בתחיית המתים וכן העלה בשו"ת מהר"ם-שיק (יורה-דעה קעא) וכן מובא באוצר מנהגי ישורון (אבילות כ), פני-ברוך (לו, ו) וכן הובא בנטעי-גבריאל (סו, ח).

 

  

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תריב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה