חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא המנהג לגבי נישוק או הצבעה באצבע מרחוק בעת הגבהת ספר תורה?

תשובה:

נוהגים להצביע באצבע - זרת לכיוון הכתב.

פוסק: הרב ניסים דיין

ספר: שו"ת דן ידין

מקור: חלק א סימן לה

תשובה נוספת:

נוהגים להצביע לכיוון ספר תורה בשעת הגבהתו, ולנשק האצבע. ויעשה זאת עם האצבע ולא כנוהגים עם הזרת.

פוסק: הרב אהרון יעקב הלוי גרנדש

ספר: תשובות הגר"ח - תשובות הרב קנייבסקי

מקור: או"ח שאלה עז

תשובה נוספת:

  כאשר מגביהים את הספר-תורה יש להראותו לקהל כפי שכותב השולחן-ערוך (קלד, ב): "מראה פני כתיבת ספר-תורה לעם העומדים לימינו ולשמאלו, ומחזירו לפניו ולאחריו, שמצוה על כל אנשים ונשים  לראות הכתב ולכרוע, ולומר: וזאת התורה" ויש להקפיד לומר זאת רק כשרואים את הכתב ולא את 'גב' הספר (משנה-ברורה קלד, סקי"ב. שערי-אפרים שער י, יג. שו"ת בצל-החכמה ה, קלו. שו"ת משנה-הלכות טו, מז. שו"ת רבבות-אפרים ה, רטו) והאר"י היה מסתכל היטב באותיות עד שהיה מכיר לקרותם

בספר-החיים (פאלאג'י ג, ו) כתב שנוהגים להראות באצבע וכן איתא בספר זר-התורה (הלכות קריאת-התורה ב, א) והסמיך זאת על דברי תרגום יונתן בן-עוזיאל על הפסוק "זה אלי ואנוהו" שאומר דהוו מורין באצבעיהון. ויש שנוהגים לאחוז בציצית שבטלית ולנשק נגד הספר-תורה ומובא בילקוט מעם-לועז (דברים כז, כו) שנהגו להצביע בזרת לעבר הכתב ולנשקה.

 [1]  בעניין זה כתב בכף-החיים (קלד, סקי"ג) שטוב להסתכל בתיבה המתחלת באות שהוא כמו האות הראשון משמו וטוב הוא  להצלחה.

[2]  יש לציין שכאשר מגביהים ספר-תורה שנמצאה בו טעות, אין אומרים 'וזאת התורה' (ואין מנשקים את האצבע) וכן העלה בשו"ת אדני-פז (יג).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן קיח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספר תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה