חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם רשאי לפרסם מעשה טוב שהוא עשה?

תשובה:

מי שמפרסם עצמו בכדי להשתבח על מעשיו הטובים שכבר עשה הוא  נענש על כך (ובשו"ע יו"ד סימן רמ"ט סעי"ג כתב על כזה לא רק  שאינו מקבל שכר אלא שנענש עליה) אולם כאשר שמשתבח במעשים לשם שמים, כגון כדי ללמד לאחרים  לעשות כמוהו אז אדרבה הרי הוא זוכה ומזכה ואף זכות
הרבים יהא תלוי בו (וכמעשה דר' טרפון בקידושין דף ל"א ב').

פוסק: הרב אליהו דוד הכהן רייכמן

ספר: שלום בניך

מקור: חלק ב פרק י, ד עמוד מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין אדם לחברו

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה