חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעבוד בפורים?

תשובה:

מותר לעשות מלאכה בפורים, אולם נאמר שהעושה מלאכה בפורים אינו רואה ברכה באותה מלאכה.
מכל מקום המנהג כיום שלא לעשות מלאכה בפורים אבל בלילה מותר, ובלבד שלא יתבטל משמחת פורים.
כמו כן, כל מה שמותר לעשות בחול  המועד כגון דבר האבד או צרכי  צבור וכו'  מותר לעשות בפורים אפילו במקומות שנהגו שלא לעשות מלאכה בפורים. גילוח מותר בפורים לצורך היום אם לא התגלח קודם. וכן מותר לגזוז צפורניים וכמובן לכתוב חידושי תורה, פסקי מלאכה ואגרת שלומים.
מותר לעשות מלאכה על ידי גוי ואפילו בפרהסיא ויש חולקים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרצב סעיף א- ח

תשובה נוספת:

יש אומרים שמותר לעבוד בפורים במלאכה הגורמת לו שמחה. כמו כן מותר לעשות מלאכה כדי למנוע הפסד. מותר לעיין בחשבונות כספיים ובלבד שלא יתבטל משמחת פורים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק יד וראה שו"ע תרצו בסעיף א ומ"ב סק"ג ושערי ציון סימן תרצו סק"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה