חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש באותה מילחיה לבשר וחלב?

תשובה:

מותר להשתמש באותה מילחיה לבשר וחלב, אלא אם כן לוקח מלח בידיים, וכן לא ישפוך מלח לבשר כשהוא רותח ועולים ממנו אדים.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ב , טו

תשובה נוספת:

כיוון שבמילחיות סגורות אין חשש שבשר וחלב יפלו לתוכן שבזה חשש הרמ"א (יורה דעה פח, ב): "וכן נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל במלח", אזי יש להקל ובייחוד שכיום מקפידים האנשים לאכול עם סכו"ם ולפיכך ידיהם נקיות בשעת הארוחה.

ובקיצור שו"ע ילקוט יוסף (פח, כח) התיר השימוש במילחיות סגורות לבשר וחלב, וזו לשונו: "ומליחיות שבזמנינו שהן בדרך כלל סגורות - אין צריך ליחד מילחיה לחלב ומילחיה לבשר. ויש מחמירים גם בזה... ואין זה אלא חומרא בעלמא".

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תקיז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה