חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג ביום היארצייט?

תשובה:

יש להיות ש"ץ בשלוש התפילות. נוהגים לעלות לתורה ואם חל ביום שאינו יום קריאה, יש נוהגים לעלות בימים שלפניו. נוהגים ללמוד משניות לעילוי נשמה, משניות המתחילות באותיות של שם הנפטר. אחר כך לומדים ארבע משניות אחרונות מפרק ז' במסכת מקוואות שהם אותיות נשמה. ואומרים אנא וכו' וכן קדיש דרבנן. ורבים נוהגים ללמוד גם פרק כד' במסכת כלים. מדליקים נר נשמה ואין מכבים אותו אף אם דולק יותר מעל"ע. שכח להדליק נר יתן לעני את ערכו. אשה לא תדליק נר לזכר בעלה הראשון בפני בעלה השני וכן בעלה לא ידליק על אשתו הראשונה בפני אשתו השניה.
נוהגים להשתטח על קברי אבות ביום היארצייט. אין לצאת לדרך ביום היארצייט כשיודע שיתבטל מלומר קדיש אלא אם כן השעה דוחקתו.

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לט' סעיפים א- כא

תשובה נוספת:

בשבת שלפני יום השנה, המנהג שהבן עולה למפטיר ויש אף שמתפללים מוסף. וכן מתפלל כשליח ציבור בערבית של מוצאי שבת אם אין שם חיוב אחר. ביום הפטירה ידליק נר נשמה בבית הכנסת ויש לומר לפני כן לעילוי נשמת  מי הוא מדליק. יש הנוהגים להתענות ביום זה ויש שלא נהגו להתענות אלא להתחזק בלימוד תורה.

פוסק: הרב אלחנן כהן

ספר: הכבוד והמצוה

מקור: פרק 16 סעיפים יז- כז

תשובה נוספת:

מצווה לתת צדקה ביום היארצייט לזכות ועילוי נשמת הנפטר, ויש להשתדל לשלם את הנדבה בהקדם האפשרי שלא יהיה חלילה קיטרוג לנודר ונפטר.

פוסק: הרב אהרן דב לווין

ספר: כל בו ליארצייט

מקור: חלק א פרק ד סימן ב סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה