חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההסבר להנהגת מנהג "מי שברך" בבית הכנסת לחולה?

תשובה:

מי שברך לחולים


"וַיִּצְעַק מֹשֶׁה אֶל ה' לֵאמֹר אֵ-ל נָא רְפָא נָא לָהּ"

במשך השנים פשט המנהג לברך את החולים בבית הכנסת ברוב עם בקריאת התורה בין גברא לגברא (רמ"א יו"ד,של"ה,י). בכך זוכים בכמה מעלות כאחד: א.רוב עם –ציבור, שהקב"ה אינו מואס בתפילתם; ב.נוכחות חכם, כדברי ר' פנחס בר חמא (ב"ב קטז): "כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים". ויושם לב להסבר המאירי להמלצה זו, שמהחכם נוכל אנחנו ללמוד כיצד להתפלל! (וד"ל...) ג.קריאת התורה הוא בעצם לימוד תורה שנחשב "זמן המסוגל" (בא"ח ע"פ הזוהר).

כל זה בימות החול, ברם בשבת יש הסתייגות מזעקה כזאת: "ת"ר הנכנס לבקר את החולה אומר: שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא...ואמר רבי חנינא: בקושי התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת" (שבת,י"ב) הסיבה לקושי, שהביקור עלול לצער את המבקר ואין זה מתאים לאופי השבת, אלא שהתירו משום שמעודד ומשמח את החולה. וכן התפילה בשבת צריכה לבוא ממקום של רוממות רוח ולא מצער ומחסור, ולכן משמיטים מתוכה בקשות של רחמים ומדגישים שבח ושמחה. אם מדובר ב"מסוכן בו ביום" –בוודאי מתפללים עליו (או"ח, רפ"ח,י; ולדעת שו"ע הרב אפילו בציבור) אך כבר תמה המגן אברהם על הנהוג בזמננו לבקש גם על חולה שאיננו בסכנה, כמו בימות החול, תוך מחשבה שפותרים את הבעייתיות באמירת התוספת "שבת היא מלזעוק"... יש שתירצו זאת בכך שנוסח ה"מי שבירך" קבוע ושגרתי (ונאמר בחפזה) כך שאין הוא מעורר צער והתרגשות כל-כך באופן הסותר את צביון השבת.

קשה ללכת נגד המנהג, ברם נראה, שפירוט ואריכות יתר (על חולים שאין בהם סכנה או שאינם מוכרים) ב"מי שברך" לחולים בשבת, הינו בעייתי מכמה בחינות: 1.אופי השבת 2.זילותא ברצינות ה"מי שברך" 3.טירחא דציבורא –למדנו ממשה שקיצר בתפילתו על מרים! (ברכות,ל"ד). אכן לאחרונה פשט מנהג לעשות מי שברך בסיסי ע"י הגבאי, שבו מפרט כל אחד ממקומו את השמות. הדבר אפשרי, ויש לאמרו בנחת כדי שהציבור יקשיב ועניית האמן תחול על כל מי שהוזכר. ויאמרו "לכל אבריהם ולכל גידיהם", מה שבכל מקרה עדיף כי מתאים גם לנשים (אג"מ,או"ח,ד,ס"ז).

רפואה שלמה!

 

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: שבת בשבתו

מקור: פרשת בהעלותך - הרב יוסי איתן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה