חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבחור אשה לתפקיד מנהיגות וכו'?

תשובה:

אין מניעה הלכתית שאשה תבחר להיות חברה בוועד עובדים, מזכירות או הנהלה.

פוסק: הרב אליהו אברזל

ספר: שו"ת דברות אליהו

מקור: חלק ז סימן קכב וראה גם תחומין ז' עמוד 519 הגר"מ מרדכי אליהו. וראה אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מה

תשובה נוספת:

 נראה שאשה וגר יכולים לשמש
כמנהיגים, ואפי' כגדולי הדור שכח הנהגתם מחייבת
את הסמכות. אשה וגר יכולים לשמש מורי הוראה
וללמד תורה ופוסקים. תפקידים שהסמכות בהם
נקבעת לפי כישורי המועמדים והסמכות יונקת
מהכישורים יכולים לשמש בהם אשה וגר. יכולים
הם לדון מבלי כפייה. יש ספק אם הם יכולים הם לקבל
סמכויות ע"י בחירות דמוקראטיות שדינם כמי
שהקהל קיבלוה עליהם, ולדעת הרבה מן הפוסקים
הדבר מותר, ולכן באשה יש להקל בדבר. כיון שעצם
האיסור יש בר מחלוקת ראשונים, בכל תפקיד יש
לחלק ברורות, אם יש בו מכח הסמכות או מכח
ההנהגה.

פוסק: הרב אליהו בקשי דורון

ספר: שו"ת בנין אב

מקור: חלק א סימן סה

תשובה נוספת:

נראה לי שאין כל מניעה הלכתית שאשה דתית תעמיד עצמה לבחירות ותייצג את הצבור שיבחר בה. (לגבי בחירה למועצה דתית ראוי לשמוע בעניין זה את הרבנות הראשית).

פוסק: הרב אברהם לוי

ספר: מים חיים

מקור: חלק א סימן ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה