חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש בעיה הלכתית במערכת יחסים בין נשים (לסביות)?

תשובה:

אסור לאשה לגרות עצמה עם חברתה מפני שתשוקה זו שמורה לאהבה המקודשת שבין איש לאשתו ולקיום מצות פרו ורבו.
אשה נשואה אינה נאסרת על בעלה בזה מאחר ואין במעשה זה בעילה כדרך איש באשה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית וברכתו פרק ד סעיף יב וראה רמב"ם איסורי ביאה כא,ח

תשובה נוספת:

על פי מאמרו של הרב רונן לוביץ (מים מדליו התשנ"ו- מכללת ליפשיץ)
...איסור לגבי מערכת יחסים בין נשים (לסביות) אינו מפורש בתורה ונחלקו הפוסקים האם יש לראות בו איסור תורה או איסור דרבנן. חז"ל למדו שהאיסור נכלל בציווי "כמעשה ארץ מצרים לא תעשו", והם הסבירו: מה היו עושים. איש נושא איש ואישה נושאת אישה, ואלו נשים המסוללות זו בזו
כוונתם על פי רש"י (יבמות עו ע"א) שנשים אלו משפשפות נקבתן זו לזו דרך תשמיש, או כלשון הרמ"א "משחקות ומתחכחות זו בזו (אבה"ע כ.ב) על איסור נשים המסוללות זו בזו ניתן לעיין גם בתורת כהנים ויקרא יח,ג. שבת סה ע"א, יבמות עו ע"א. בספר הלבוש אבהע"ז סימן כ' כתב שזהו איסור תורה ואילו בפרישה שם רואה בזה איסור דרבנן לעומת זאת: הרמב"ם...פוסק שאין מלקים על איסור זה משום שאין לו לאו
מיוחד והן משום שאין יחסים בין נשים יכולים להיחשב כביאה כלל. יחד עם זאת ראוי
להכותן מכת מרדות ולדעת הטור אף יש לנדותן. לסיכום: אם לגבי גברים זה ברור שהמגע ביניהם הוא איסור תורה, הרי לגבי נשים יש מחלוקת בין הפוסקים אם מדובר באיסור תורה או דרבנן- אולם מכל מקום מערכת יחסים מעין זו בין נשים אסורה הלכתית על פי הדעות.
  מכאן לא ברור מה כוונתך שהחברה "התארסה" עם חברהאחרת...הרי אין לזה שום בסיס לכתחילה שהרי ביהדות בניית התא המשפחתי (גבר ואשה)וקדושת המשפחה הם הערך.ספר: מים מדליו

מקור: הקטע מובא על פי מאמרו ב"מים מדליו" התשנ"ו בהוצאת מכללת ליפשיץ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה