חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים מצוות עונה בראש השנה?

תשובה:

אם יודע שלא יבוא לידי מכשול ועבירה, אזי עדיף לקדש עצמו ולהימנע מתשמיש בשני הלילות של ראש השנה. אשה שהגיע זמן טבילתה בראש השנה, תטבול והבעל יקיים מצוות עונה ולא ימנע מכך. וכן הדין באשה שאיחרה טבילתה וטובלת בראש השנה. ואם הבעל יכול יחזור ויטבול בבוקר לפני הטבילה.

פוסק: הרב רן ישראלי

ספר: המלך הקדוש

מקור: סימן ז סעיפים כח-כט ראה מ"א סימן תקפא סקט"ו

תשובה נוספת:

אין איסור בתשמיש המיטה בראש השנה שהרי דין זה לא הוזכר כלל בש"ס ובראשונים
וגם בעלי השולחן ערוך לא ראו צורך להזכירו, מכל מקום רוב רובם של
הפוסקים האחרונים כתבו שיש להימנע מתשמיש בראש השנה אלא אם חל ליל טבילתה
בראש השנה, ואף אלו שכתבו שהוא מידת חסידות נראה כי כוונתם לומר כי מי שיש לו
הרהורים מותר לו לשמש המיטה שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו אבל בסתמא ראוי להימנע.

פוסק: הרב רחמים ברכיהו - טלמון

ספר: טל לברכה

מקור: חלק ב עט, ועיין גם מקראי קודש, ראש השנה ד, לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה