חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג אם שכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם"?

תשובה:

החל מתפילת מוסף בשמחת תורה מתחילים לומר בתפילת שמונה עשרה "משיב הרוח ומוריד הגשם", מי ששכח לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" אם נזכר שטעה לפני שסיים את ברכת "מחיה המתים" יחזור ויתחיל "אתה גיבור" ויאמר "משיב הרוח ומוריד הגשם". אמנם אם אמר כבר מלת ה' של ברכת "מחיה המתים", אין מחזירים אותו, במידה ואמר על כל פנים מוריד הטל כפי שהוא נוהג לומר בקיץ.
אולם אם הוא נמצא במקומות שאין אומרים כלום בקיץ, אזי אם הוא לאחר אמירת ברוך אתה ה'...יסיים "למדני חוקיך" ויחזור לאמירת "משיב הרוח ומוריד הגשם", ואם נזכר לאחר סיום הברכה יגיד משיב הרוח ומוריד הגשם וימשיך אתה קדוש.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף כח ובהערות שם. וראה גם אורח חיים סימן קיד סעיפים ה-ו ומשנה ברורה וביה"ל

תשובה נוספת:

אם המשיך לומר "מוריד הטל" כדרכו בקיץ ולא אמר "משיב הרוח ומוריד הגשם" אזי אם נזכר באמצע הברכה טוב שיחזור לומר "משיב הרוח.." וימשיך משם הלאה. אם אמר "ברוך אתה ה' מחיה המתים" ימשיך אתה קדוש ולא יפסיק לומר משיב הרוח... בין ברכה לברכה, ואם הזכיר שם ה' אינו רשאי לומר "למדני חוקיך" ולחזור מ"אתה גבור" אלא ימשיך "מחיה המתים" וימשיך כסדר. וכל זה לפי מנהגנו לומר מוריד "הטל בקיץ", אבל מי שלא נוהג לומר בקיץ מוריד הטל ובחורף שכח לומר משיב הרוח.., אם נזכר באמצע הברכה חוזר להזכיר גשם ואם אמר ברוך אתה ה' יסיים "למדני חוקיך" ויחזור להזכיר גשם ואם חתם "מחיה המתים" יגיד שם בין ברכה לברכה "משיב הרוח..", ואם התחיל "אתה קדוש" חוזר לראש התפילה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קיד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה