חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הם דיני משלוח מנות בפורים לגבי מי שאבל?

תשובה:

למנהג אשכנזים אין שולחים מנות לאבל תוך שנים עשר חודש על הוריו או שלושים לשאר  קרוביו. לספרדים יש פוסקים האוסרים ויש המתירים.
אבל אפילו בתוך שבעת ימי אבלו חייב במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים, אולם לא ישלח דברי מתיקה הגורמים שמחה אצל המקבל.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יד' סעיף יג וראה שו"ע תרצו סעיף ו ובמ"ב סקי"ז - סקי"ח. וראה רמ"א תרצו סעיף ו וילקוט יוסף חלק ז, כה, ס"י וכן פני ברוך פרק כט סעיף כו

תשובה נוספת:

אם שלחו לו משלוח מנות מותר לקבלן ואין צריך להחזירן והנותן גם יצא ידי חובת משלוח.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי, סימן תרצו' סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה