חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ניתן לצאת ידי חובת משלוח מנות במשלוח מנות לקטן?

תשובה:

לדעת רוב הפוסקים גם נשים חייבות. יש אומרים שגם ילדים בגיל בר מצוה חייבים במשלוח מנות, ונהגו להחמיר. טוב לחנך את הילדים למצוה זו כבר מגיל חינוך.
השולח משלוח מנות לילד מתחת ליל בר מצוה לא יצא ידי חובה, וצריך לשלוח שוב לאדם גדול (ילקוט יוסף עמוד 335 סעיף יז וכן בשם הגר"מ אליהו).

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק יב סעיפים יג, יד, טו ובהערות שם.

תשובה נוספת:

השולח מנות לילד קטן, מסתבר שיוצא ידי חובה כיון שילד קטן נכלל ב"רעהו".

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות

מקור: פורום תרצה עמוד קסג בשם הגר"ח קניבסקי ויעויין בערוה"ש

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה