חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד בשבת ניתן בעת הצורך לנתק ולהרכיב את ציוד המשאבה?

תשובה:

ניתוק והרכבה של ציוד המשאבה

נראה שמותר לנתק ולחבר בחזרה צינורית של משאבת אינסולין לפרפרית או למכשיר ואין בזה חשש של איסור בונה וסותר, מכיוון שאין שם חיזוק ואין צורך באומנות, וכל הדיוט יכול להרכיב ולהוציא אותה בקלות [1].

נוסף לכך, מותר להוציא ולהדביק פרפרית חדשה לגוף, אם יש צורך להחליפה, ואין בהדבקה זו איסור משום מלאכת תופר, כי אין תפירה על גוף האדם בכגון זה, ונוסף לכך ההדבקה נועדה לזמן קצר (יומיים עד שלושה) ובשעת הצורך מקילים כדברי הרמ"א (אורח חיים שיז, א) שאין איסור בתפירה של פחות משבוע. ולכתחילה יש להשתדל שלא לתלוש על ידי כך שערות, משום מלאכת גוזז. ובלית ברירה מותר להסיר את הפרפרית גם אם ברור שייתלשו שערות, הואיל ואין רצונו בכך, והתלישה נעשית בדר


[1].   וכך ראיתי שכתב בשו"ת שבט הלוי (חלק ט סימן סז), שאין חשש לחבר ולנתק את הצינורית מהמשאבה או המדבקה. והביא ראיה מדיני בונה בשולחן ערוך אורח חיים שיג, ו. אמנם בשו"ת במראה הבזק (חלק ו סימן מו) כתבו בעניין מכשיר הנקרא VAC נייד שנכון לכתחילה להימנע מניתוק וחיבור הצינור לצורך נוחות בלבד, כדי לחשוש לשיטת הט"ז (סימן שיג ס"ק ז) והחזון איש, שאם עיקר תשמישו של כלי הוא על ידי פירוק, אינו נקרא גמר מלאכה, ולפי טעם זה בנידון דידן יש לאסור, שכן פירוק הצינור ודאי שאינו מעיקר שימוש הכלי, ורק מחמת צורך טכני צדדי יש צורך מדי פעם לנתק את הצינור זה מזה. אך נראה לי שאין לחשוש, שהרי סוף סוף רגילים לפרק את הצינור זה מזה, ומה זה משנה אם זה מצד טכני, והרי הדרך לפרק ולהרכיב את הצינור מדי פעם, וזה נקרא כלי של פרקים. ועיין מה שכתבנו בזה בעניין חיבור מחט למזרק בעמוד 79.

פוסק: הרב אליקים בנימין ונגר

ספר: סוכרת והלכותיה

מקור: שבת עמודים 43-55

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה