חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשביעי של פסח, חייבים לאכול סעודה שלישית כמו בשבת?

תשובה:

ביום טוב אין נוהגים לאכול סעודה שלישית, וטוב לאכול פרי במקום סעודה שלישית, או שיוסיף תבשיל אחד בסעודת שחרית.
בשביעי של פסח היה נוהג הגר"א לאכול סעודה שלישית רק בגלל שהיה מחבב את מצות אכילת מצה, ולכן אף שלא היה אוכל סעודה שלישית בשאר ימי טובים, בכל אופן נהג הגר"א לאכול בשביעי של פסח משום חביבות המצוה שעומדת להסתיים במוצאי הפסח.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נו סעיף א וראה שו"ע סימן תקכט סעיף א ובמ"ב ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה