חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בשביעי של פסח, חייבים לאכול סעודה שלישית כמו בשבת?

תשובה:

ביום טוב אין נוהגים לאכול סעודה שלישית, וטוב לאכול פרי במקום סעודה שלישית, או שיוסיף תבשיל אחד בסעודת שחרית.
בשביעי של פסח היה נוהג הגר"א לאכול סעודה שלישית רק בגלל שהיה מחבב את מצוות אכילת מצה, ולכן אף שלא היה אוכל סעודה שלישית בשאר ימים טובים, בכל אופן נהג הגר"א לאכול בשביעי של פסח סעודה שלישית משום חביבות המצווה שעומדת להסתיים במוצאי הפסח.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נו סעיף א וראה שו"ע סימן תקכט סעיף א ובמ"ב ס"ק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה