חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

למה הכוונה במושג "פסיק רישא" במלאכת שבת?

תשובה:

מותר לעשות בשבת פעולה המותרת, גם כאשר יתכן שאגב כך תֵּעשה מלאכה האסורה בשבת, משום שאין כוונת העושה למלאכה זו, ובשבת אסורה רק 'מלאכת מחשבת' ולא מלאכת 'אינו מתכוון'. אולם, אם הפעולה המותרת כרוכה בהכרח במלאכה האסורה בשבת, הרי זה נחשב שכוונתו גם למלאכה זו, והפעולה אסורה.

בלשון הגמרא והפוסקים מכונֶה איסור זה 'פסיק רישא', ובמלאכות דאורייתא - איסורו מדאורייתא; אך אם האדם אינו מעונין במלאכה הנעשית אגב פעולתו - ובלשון הפוסקים: 'פסיק רישא דלא ניחא ליה' - איסורו מדרבנן.

ובאיסור 'אמירה לגוי' - ניתן להקל במלאכה הנעשית בדרך אגב אף שהיא פסיק רישא, ולכל הפחות בפסיק רישא דלא ניחא ליה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: רנט, ז, משנ"ב כא, ושעה"צ טז. הובא ב"דרשו" 1294

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה