חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לפתוח בשבת בקבוק יין הסגור בפקק מפח ונפתח על ידי סיבוב יד?

תשובה:

מותר לפתוח בשבת בקבוק יין הסגור בפקק מפח אשר נפתח על ידי סיבוב יד, כאשר עם פתיחתו נפרד חלק קטן ממנו.
עצה טובה, למרות שמותר מעיקר הדין לפתוח את הבקבוק, ישליך את הפקק אחר פתיחתו.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד' סימן מה

תשובה נוספת:

כבר נחלקו פוסקי דורנו אם מותר לפתוח פקק של פלאסטיק שמשימים על בקבוקים שיש להם טבעתהנפרדת מהפקק בעת הפתיחה הראשונה, האם מותר למי שמקפיד שלא לפתוח פקקים אלו בשבת לבקש ממי  שנוהג לפתוח שיפתח עבורו בקבוק .(כפקק של פלאסטיק דווקא, שבפקק של מתכת עם הברגה אסור לכו"ע ).
לכן, הנוהג שלא לפתוח בקבוקים בשבת, אסור לו גם לבקש ממי שנוהג לפתוח בקבוקים בשבת לפתוח עבורו בקבוק. ואף אם נוהג כן רק מצד חומרא וחששא לדעות המחמירות, אך לא קיבל כן מרב מובהק שלא לפתוח, מ"מ יותר טוב שלא לסמוך על חבירו שיפתח בעדו.
אמנם אם עבר וביקש מחבירו, אין המשקה נאסר לו בגלל זה, ומיהו בפעם השניה שעושה כן, לא יתיר לעצמו לשתות מן המשקה.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א בננין וסתירה פרק ח סעיף ט

תשובה נוספת:

 

לדעת רוב הפוסקים מותר לפתוח פקק מתכת ללא חשש, משום שגם לפני פתיחתו הראשונה הוא היה נחשב פקק, והפתיחה לא יצרה בו דבר חדש. וזה שמפרידים אותו מרצועת המתכת, הרי זה כשבירת קליפת אגוז כדי לאכול את מה שבתוכו. בנוסף לכך, כיוון שאין מתכוונים לעשות פקק אלא רק לפתוח את הבקבוק, למרות שדרך אגב נוצר פקק הברגה, אין בזה איסור.

ואף שהרוצה להקל רשאי וכן נוהגים רבים, לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים ולפתוח את הבקבוקים מערב שבת. פתרון נוסף לכך, לשמור פקקים ישנים לצורך הבקבוקים שפותחים בשבת, ואת הפקק שפותחים בשבת לזרוק מיד לפח. וכיוון שבפועל אין מתכוונים להשתמש בפקק שפותחים בשבת, גם המחמירים יודו שאין בפתיחתו איסור.

כאשר לא שמרו פקקים וגם לא פתחו את בקבוקי היין לפני שבת, החוששים לדעת המחמירים נוהגים לעשות תחילה נקב בפקק, וכך לאחר שהפקק ייפתח הוא לא יחשב ככלי, כי כבר אינו יכול לשמש כפקק טוב (שש"כ ט, יח). ולדעת המקילים, עדיף לפותחו בלא לעשות בו נקב.

לגבי פקקים מפלסטיק, גם רוב המחמירים מסכימים שאין איסור לפותחם, מפני שעוד לפני פתיחתם הראשונה הם נחשבים פקקים, ונמצא שפתיחתם לא עשתה אותם כלי (שש"כ ט, כא). וכך נוהגים. וכן מותר לפתוח פקקי שעם עם חולץ פקקים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שבת חלק א פק טו סעיף יג ובהערות שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה