חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יום היארצייט הוא ביום הפטירה או ביום הקבורה ?

תשובה:

יום היארצייט הוא בתאריך יום הפטירה  ואפילו בשנה הראשונה שבשנה מעוברת.
נוהגים  שביום כלות י"ב חודש עולים לבית הקברות ועושים אזכרה בעבור הנפטר.
(ראה פרטים נוספים לגבי קביעת יום היארצייט בספר "פני ברוך" פרק לט) 

פוסק: הרב חיים. ב. גולדברג

ספר: פני ברוך

מקור: פרק לט סעיף לה.פרק לג סעיף יז, וראה משנה ברורה סימן תקסח' ס"ק ד, וראה בגשר החיים פרק לב' ס"ק ח

תשובה נוספת:

יש הנוהגים לעשות סעודה בליל סיום חודש י"א לפטירה וכן בסוף י"ב חודש. וכל אחד יעשה כמנהג עדתו. אולם יש לזכור שעיקר האזכרה הוא בסיום י"ב חודש ומה שיש הנוהגים לעשות אזכרה בליל סיום י"א חודש הוא רק מנהג בעלמא. 
ביום הפטירה נוהגים (גם בשנה הראשונה) תענית, אזכרה, בית קברות וסיום אמירת קדיש. אולם מנהגי אבלות  שנה ראשונה יש לנהוג עד יום הקבורה. והנוהגים לעשות הכל בשנה הראשונה ביום הקבורה יש להם על מי לסמוך.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן מ' סעיפים ג- ד

תשובה נוספת:

יום היארצייט הנו ביום הפטירה גם בשנה הראשונה, אלא אם כן הקבורה הייתה יומים לאחר מכן שאז בשנה הראשונה יחול היארצייט בתאריך יום הקבורה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א עמוד שכז ובהערה שם

תשובה נוספת:

יום השנה נקבע על פי יום הפטירה גם בשנה הראשונה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: הרמ"א יורה דעה סימן תב' סעיף יב (למעט כאשר הבן נכח ביום הקבורה ולא ביום הפטירה)

תשובה נוספת:

יום השנה נקבע לפי יום הפטירה ללא קשר לתאריך הקבורה, ואין חילוק בין השנה הראשונה לשאר השנים.

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ו' סימן עה (ראה שם גם בהערות)

תשובה נוספת:

גם בשנה הראשונה עושין את היארצייט ביום הפטירה  גם אם יום הקבורה היה יום או יומים לאחר מכן (כדעת הש"ך ביו"ד סימן תב' סק"י) וזה גם על פי הסוד (ראה שו"ת רב פעלים ח"א סימן נא).

פוסק: הרב יהושע מנחם מנדל אהרנברג

ספר: שו"ת דבר יהושע

מקור: חלק ג סימן עט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה