חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנסוע בקלנועית בשבת?

תשובה:

חולה או נכה הרוצה להגיע בשבת לבית הכנסת מותר לו להשתמש בשבת בקלנועית המאושרת על ידי מכון צומ"ת.
גרמא בשבת מותרת במקום של הפסד ממון, ולא גרע הפסד תפילה בציבור מהפסד ממון.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תמד וראה שו"ע סימן שלד סעיף כב

תשובה נוספת:

אסור להשתמש בקלנועית בשבת.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק 29 סעיף כז וראה מעין אומר ח"ב, ב, ד

תשובה נוספת:

ב"ה, חורף תש"ע  הרב ישראל רוזן, מהנדס

ראש מכון 'צומת'

קלנועית ועגלת נכים ממונעת

סידור שבת - הסבר לרבנים

א.      סידור השבת ל'קלנועית' ולעגלת נכים ממונעת, פותח על ידינו בהתיעצות עם פוסקים מובהקים. הפתרון לשבת פותח 'על ברכי' הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שאף יזם פיתוח זה. תלמידו ממשיך דרכו, הגר"י נויבירט שליט"א, הורה לאנשים רבים שפנו אליו להתיר את השימוש בעגלת נכים עם סידור שבת, כולל מי שיש לו אלטרנטיבה לנוע בעגלה מיכנית באמצעות קרוב משפחה המסייע לו.

ב.      סידור זה מיועד אך ורק למי שאיננו מסוגל כמעט להלך ברגליו, וביום חול הוא (או היא) מגיע לכל מקום מחוץ לביתו רק במכונית או בעגלה ממונעת. בשבת - אלמלא סידור השבת המיוחד -  ישארו 'כלואים' בביתם במשך כל היום.

אדם זה מוגדר בשפת ההלכה כ'חולה שאין בו סכנה' או לפחות כ'מצטער כל גופו'.

ג.        ההיתר ההלכתי מתבסס על שני עקרונות הלכ-טכניים כדלהלן:

  1. עקרון ה'גרמא' שהותר להדיא בהלכות שבת (או"ח סי' שלד סע' כב). הרמ"א הוסיף: "במקום פסידא". פוסקי הדור רואים את כל הצרכים הרפואיים, כולל מוגבלי הליכה, כשקולים למושג "במקום פסידא".

בשיטת ה'גרמא' מפעילים מפתח (או מתג) בעגלה, לפני הנסיעה וכן בסיומה.

  1. הנסיעה עצמה נעשית בשיטת 'שינוי זרם בלבד', ללא פתיחה או סגירת מעגל. ה'שינוי' זהה להגברת (או הקטנת) עוצמת מכשיר שמיעה באוזן, שנמנו וגמרו שמותר לכתחילה (ראה שמירת שבת כהלכתה פל"ד סכ"ח: "לכבדי שמיעה... מותר לשנות בשבת את עצמת המכשיר", ובהערות שם).

לרווחא דמילתא אנו מסדרים שבלאחר סיבוב המפתח (בגרמא) העגלה זוחלת מאליה. ראה רקע הלכתי, ופירוט מקצועי נוסף, ב'תחומין' כרך ח' עמ' 37 ואילך.  

ד.      סידור השבת מבוסס, בין השאר, גם על הדעה שהפעולות החשמליות בעגלה הן רק דרבנן.

ה.      הנושא ההלכתי פורט בהרחבה בתשובת הרב שאול ישראלי זצ"ל, ב'תחומין' כרך ח' שניתנה למכון 'צומת'. באופן מעשי הנושא קיבל את הסכמתם של שורת רבנים שנשאלו על ידינו או במישרין ע"י נכים הזקוקים לציוד, כמו הרח"ד הלוי זצ"ל ויבל"ח הגר"ע יוסף, הר"מ אליהו, הר"מ שטרנבוך הר"י נויבירט שליט"א ורבנים חשובים נוספים.

ו.        למי שהותר הדבר, ההיתר הוא לכתחילה לא רק לצורך תפילה אלא גם לצרכים חברתיים, משום 'עונג שבת'. לא תהא השבת עגומה עליו בניגוד לימות החול בהם הוא חפשי לנוע עצמאית באמצעות הקלנועית ולא להיות למעמסה על אחרים שיובילו אותו.

ז.       הגדרה זו, שההיתר הוא למקרים כאלו בלבד, מופיעה על גבי האישור שלנו. יתר על כן, בדר"כ אנו מבקשים כי רב המכיר אישית את האדם יאשר את מדת הנחיצות עבורו.

ח.      פשוט וברור כי אין כל היתר להשתמש בציוד זה לבריאים, או אפי' למי שלא נמנע בימות החול להלך ברגליו לקניות או לסידור עסקיו הפרטיים.

ט.      ההלכה היא כי מה שמותר ל'מוגבל' עצמו מותר גם למשמשיו ולסועדיו, אם אינו יכול לפעול בעצמו. בסידור השבת לכסא ממונע ('עגלת נכים חשמלית' וכן 'זחליל' לטיפוס מדרגות) מקובלת היעזרות במלווה שהוא המפעיל את הכלי הממונע, ללא כל פקפוק.

י.        היתר זה כוחו יפה גם ל'קלנועית' המיוצרת בדגם 'זוגי', בו המלווה הבריא מצטרף לנסיעה המותרת. ההיתר שלו להצטרף ולהוליך את הכלי הוא אך ורק אם המוגבל לא מסוגל לפעול בעצמו, ולא כ'טרמפ' בעלמא.

יא.   בציוד זה בולטת מאד נקודת 'מראית העין'. לכן, יש להתקין שילוט בולט המציין כי מדובר ב'פיקוד שבת' המאושר ע"י מכון 'צומת'.

פוסק: הרב ישראל רוזן - ראש מכון צומת

ספר: מכון צומת

מקור: הרב ישראל רוזן - ראש המכון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה