חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקשור את הסכך באזיקונים על מנת שלא יעוף ברוח?

תשובה:

אם יש חשש שהסכך יעוף ברוח מצויה מותר יהיה להניח על הסכך קרשי עץ כבדים הכשרים לסכך, ואם יש צורך נוסף יוכל לחבר את הקרשים הכבדים לסוכה גם בחבלים, מסמרים או אזיקונים.

אולם, במקרה וחושש שהסכך יעוף ממקומו ברוח שאינה מצויה, אזי יהיה מותר לקשור את הסכך עצמו בחבל או באזיקוני פלסטיק.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: סוכות פרק ב סעיף ה וראה הערה 8 ראה שו"ע סימן תרכא, סעיף ח ובמשנה ברורה, היכל הוראה ח"א,עז

תשובה נוספת:

האזיקון נחשב לדבר שאין גידולו מן הארץ, ומאחר וכך הרי הוא פסול לסיכוך. ונקטו הפוסקים שאף שקשירת הסכך עם דברים בדברים הפסולים לסיכוך אינה פוסלת את הסוכה [ורק קביעת הסכך עם מסמרים פוסלת את הסכך], מכל מקום מן הראוי לכתחילה שלא לעשות כן, ואין לקשור את הסוכה עם דברים שאינם ראויים לסיכוך.
ולכן אם הסכך יציב ואינו עף ברוח מצויה, וכל מה שאתה רוצה לקשור את הסכך, זה כדי שלא יעוף אם יהיה רוח סערה, אפשר לקשור באזיקונים.
אבל אם בלי האזיקונים הסכך איננו יציב והוא עף ברוח מצויה, לכתחילה צריך לקשור אותו בדבר שראוי לסכך בו, ולא באזיקונים מכיון שאינם כשרים לסכך בהם, [אפשר להשיג אצל מוכרי הסכך חוטי גווה שכשרים לסכך, שבהם אפשר לכתחילה לקשור את הסכך].

מקורות:

משנה ברורה סי’ תרכט ס”ק כו “ואה”נ דלקשור הסכך עצמו בכלונסאות בחבלים ראוי ליזהר לכתחילה כיון שקושר הסכך עצמו בדבר המקבל טומאה” [והוא הדין בדבר שאין גידולו מן הארץ שטעם אחד להם משום מעמיד בדבר שאינו ראוי לסיכוך], ואמנם לדעת השו”ע נחלקו האחרונים אם מחמיר לכתחילה במעמיד בדבר המקבל טומאה, ראה בשו”ע סי’ תרכט ס”ז בספק השו”ע ובביאור הפוסקים שם במה נסתפק ע”ש במשנ”ב ס”ק כב ובשער הציון שם, ולעומת זאת בשו”ע סי’ תרל סי”ג נראה שפשיטא לשו”ע שמותר לסמוך בדבר שמקבל טומאה, ומ”מ ציינו הפוסקים שלגבי סוכה ולצאת בה ידי חובה יש להחמיר לא להעמיד הסכך, אולם כל זה דווקא אם מעמיד את הסכך על ידי כך, אך אם לא מעמיד את הסכך והסכך עומד יציב ועושה כן רק לשם חשש רוח שאינה מצויה, הרי שאין זה מעמיד בדבר שאין מסככין בו, ובכה”ג לכו”ע מותר לקשור.

פוסק: רבני בתי הוראה - שליד מכון ירושלים

ספר: אתר דין

מקור: רבני הוראה http://din.org.il/2011/10/11/%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9A-%D7%A2%D7%9D-%D7%90%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7/

תשובה נוספת:

לכתחילה אין לקשור את הסכך לסמוכותיו בחוטי ניילון או פלסטיק אלא בחוטי פשתן. בדיעבד אם אין לו חוט אחר יקשור בחוט ניילון.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק ב סימן כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה