חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ריסים מלאכותיים מהוים חציצה בטבילת אשה?

תשובה:

ישנן נשים אשר מחברים להן ריסים מלאכותיים לנוי אשר מחזיקים לפרק זמן, וכשהם נופלים משתילים להן ריסים חדשות. מה דינם לגבי טבילה במקווה, האם זה חוצץ.

על פניו נראה דכיוון שיש בו ממשות הוא חוצץ. ואף שהתירו צבע כשנעשה לנוי מיירי כשאין בו ממשות כמבואר בשו"ת הרמב"ם (קלט) ובבית-יוסף (סימן קצח בשם הרא"ש והרשב"א), וכן נראה דדעת הפרישה (קצח, סקי"ח) והלבוש (קצח, יז) שאף בדבר נוי אסור שיהא בו ממשות, וכן פסק בשו"ת התשב"ץ (ג, נח). אולם יש שהבינו דבדבר הנעשה לנוי יש להתיר אף כשיש בו ממשות וכן פסקו המאירי (מקוואות עמוד צט), הרמב"ן (הובא ברשב"א קכד), חכמת אדם (בינת אדם סקי"ב) ושו"ת פני אריה (יח).

כאשר הריסים המלאכותיים נשארים לזמן ארוך נראה דניתן להגדיר זאת כבטל לגופה ולצרף את השיטות שראינו אשר התירו בדבר הנעשה לנוי אף כשיש בו ממשות, וכן פסק להתיר בשו"ת שבילי טהרה (לג). בספר ימי טוהר (יב, ו) כתב: "גבות וריסים מלאכותיים אם דרכה להסירם בשעת מקלחת חוצצים, ואפילו אם חיו חיי אישות, חוזרת לטבול בברכה. ואם אין דרכה להסירם ובפרט אם היא מקפדת שלא להסירם כלל מחמת כיעור, יש להקל לכתחילה. ואם הודבקו מתחילה לנוי בלבד ובהסרתם לא תתכער, לכתחילה חוצצים, ובדיעבד עלתה לה טבילה".

בשו"ת אגרות משה (ג יורה-דעה סב) הקל בריסים מלאכותיים, וכן דעת הגר"ע יוסף בטהרת הבית (ג עמוד יט) וזו לשונו: "גם הסדרי טהרה סובר שדבר שהוא לנוי ויופי אינו חוצץ, כשאין צורך להסירו, וכל שכן בריסים הדבוקים לעפעפים שאינה יכולה להסירם" (עד שנושרים). וכן פסקו להקל בשו"ת דבר יהושע (ד יורה-דעה יא) דהוי מיעוט שאינו מקפיד כיון דהוא לנוי, וכן פסק בשו"ת משנה הלכות (ו, קנה) שכל שנעשה לנוי אינו חוצץ אף שיש בו ממשות (וכן הקל בספר טהרת המשפחה הגר"א זכאי טז, יא והוא שהריסים עדיין שלמים). ועיין עוד בשו"ת דברי בניהו (יב עמוד תקלג).

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תקמג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה