חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם הרגיש למאכל דגן של חיטה רשאי בליל הסדר לצאת ידי חובת מצה משיבולת שועל?

תשובה:

       מי שהוא רגיש מאכילת דגן של חטה, ויוכל להביאו לידי חולי, יכול לקיים מצות אכילת מצה בדגן של שיבולת שועל, שאף השיבולת שועל מין דגן הוא, כדאיתא במשנה (פסחים לה.). וכן נפסק בשולחן ערוך (סי' תנג ס"א). ואף דלכתחלה יש לצאת ידי חובה בדגן של חטים, במקום חולי בודאי שיש ליקח מכל מין דגן אחר שאפשר לקיים בו המצוה. ובהערה שם: וכן העלה בשו"ת חשב האפוד ח"ג סי' ט, שאין ספק כי האנשים שיש להם חולי סיליאק, שאכילת מצה של חטה קשה מאד לבריאותם, ודגן של שיבולת שועל יותר נוח להם, רשאים לעשות להם מצה משיבולת שועל, ויזהרו לעמוד על המשמר בעשייתה שלא תבא לידי חימוץ, ועם קצת תשומת לב מיוחדת יוכלו להשמר בה כהלכה, ע"ש, עכ"ל של הגר"ע יוסף שליט"א.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: פסח תשע"ג סדר ליל הסדר עמוד עו וראה נשמת אברהם אורח חיים סימן תסא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה