חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לייחד מלחיה נפרדת לבשר ומלחיה נפרדת לחב?

תשובה:

כיוון שבמלחיות סגורות אין חשש שבשר וחלב יפלו לתוכן שבזה חשש הרמ"א (יורה דעה פח, ב): "וכן נוהגין ליחד כלי של מלח לכל אחד בפני עצמו, כי לפעמים טובלים במלח ונשארו שיורי מאכל במלח", אזי יש להקל ובייחוד שכיום מקפידים האנשים לאכול עם סכו"ם ולפיכך ידיהם נקיות בשעת הארוחה.

ובקיצור שו"ע ילקוט יוסף (פח, כח) התיר השימוש במלחיות סגורות לבשר וחלב, וזו לשונו: "ומלחיות שבזמנינו שהן בדרך כלל סגורות - אין צריך ליחד מלחיה לחלב ומלחיה לבשר. ויש מחמירים גם בזה... ואין זה אלא חומרא בעלמא".

 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: כרך ח סימן תקיז

תשובה נוספת:

מותר להשתמש באותה מלחיה לבשר וחלב, אלא אם כן לוקח מלח בידיים, וכן לא ישפוך מלח לבשר כשהוא רותח ועולים ממנו אדים.

פוסק: הרב ישראל מאיר וייל

ספר: השולחן כהלכתו

מקור: סימן ב , טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בשר וחלב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה