חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ניתן לחזור בתשובה לגבי מי שחטא בניאוף בהוצאת זרע לבטלה ?

תשובה:

תיקון גדול לעוון זה הוא לימוד תורה, כיון שעל ידי זה  מוסיף חיים לעולם. וכן התורה מגינה על האדם.  כמו כן יתן צדקה, כיון שבמקום המית מכווחותיו הוא על ידי המצווה מוסיף חיים כשנותן צדקה לעניים הגונים.
מי שנשוי יהדר במצוות פרו ורבו ויגביר אהבתו לאשתו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: שמחת הבית פרק ד סעיף ד

תשובה נוספת:

מי שחטא בהוצאת זרע לבטלה בידו, ברגלו וכדו' ורוצה לעשות תשובה ינהג כדלהלן:  יש להתוודות בכל לילה לפני שירדם ויגיד בפה מלא שהוא מתחרט על החטא ומקבל על עצמו לא לחטוא שוב כל ימיו. כמו כן יתענה בשנה הראשונה פעם בחודשים ובשנה השניה פעם בשלושה חודשים ובשנה השלישית פעמים במהלך השנה. ירבה בלימוד תורה. ואם הוא רווק ינשא בהקדם. והקב"ה יקבל חרטו ותשובתו ויכפר לו ויסיע לו שלא יכשל שוב.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק דסימן קטז

תשובה נוספת:

יקפיד על קריאת שמע שעל המטה, יכוון קבלת עול מלכות וכן יכוון למסור עצמו על קדוש השם בארבע מיתות בית דין ויכוון במילים "ואהבת" לאהוב את השם, ויכוון שניצוצות הקודש שפזר בעוון זה יחזרו למקומם.

פוסק: הרב אליהו שלומי

ספר: נישואין ואישות

מקור: פרק כב סעיף סד

תשובה נוספת:

ראה פירוט בשו"ת אדרת תפארת חלק ג סימן נה.

פוסק: הרב אברהם דור

ספר: שו"ת אדרת תפארת

מקור: חלק יג סימן נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת גברים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה