חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בת יכולה לדרוש פיצוי מהבנים היורשים על פי דין תורה- כתנאי על חתימתה על הוויתור על חלקה על פי חוקי המדינה?

תשובה:

על פי  התורה אין הבנות יורשות במקום שיש בנים לנפטר, ואילו לפי חוקי המדינה, הבנות יורשות חלק בחלק עם הבנים, וכאשר באים הבנים לגבות את כספי הירושה על פי דיני התורה, הם נאלצים לבקש מאחיותיהם לחתום להם על "ויתור ירושה".
אומנם  אף על פי שדעת רבים מאד מן הפוסקים לפסוק כסברת המהרימ"ט, שאין הבת יכולה לדרוש תשלום על חתימתה, ולכן היה מן הראוי לפסוק כדבריהם שהם הרבים, מכל מקום,  שמכיון שהבת היא המוחזקת בממון הירושה (שהרי היא המעכבת את מימוש הנכסים) הרי ידה על העליונה, שתוכל לדרוש שיפסקו לה כשיטת המהר"י באסן הסובר שהיא יכולה לדרוש תשלום על חתימתה. והגאון מהר"א אלפאנדרי כתב, שכוונת הדברים שתוכל הבת לדרוש עד עשרה אחוז מן הסכום שהיה מגיע לה מן הירושה כתשלום עבור חתימתה. (נמצא אם כן, שאם הם חמשה אחים, בנים ובנות, הבנות מקבלות שני אחוזים מן הירושה. (אם אין שם בכור הנוטל פי שניים).

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חושן משפט חלק ט סימן ח הובא בהלכה יומית של מרן , ד בטבת תשעז http://halachayomit.co.il/he/Questions.aspx

תשובה נוספת:

יש מחלוקת בפוסקים אם ניתן להכריח את הבת לחתום על וויתור חלקה מהירושה. יש דעות הסוברות שלא ניתן לחייב וצריך לפייס אותה על מנת שתחתום על וויתור. ויש שסבורים (המהרי"ט) כי הבת מחוייבת ליתן שטר סילוק מהירושה ללא כל תמורה.

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: שו"ת מחקרי ארץ

מקור: חלק א חושן משפט סימן ג וראה פ פירוט כל הפוסקים והמקורות

תשובה נוספת:

כיום, ניתן להוריש לבנות חלק שווה כמו לבנים, אולם יש לפני כן לקבל ממורה הוראה הדרכה הלכתית כיצד לעשות זאת.

פוסק: הרב יונתן שלמה רוזנצוויג

ספר: שו"ת ישרי לב

מקור: חלק ג סימל קלז וראה בספר תחוקה לישראל חלק ב פרק ה 110-95 ובתחומין חלק יח עמוד 31

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ירושה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה