חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג הקונה כלים החייבים בטבילה, אם כרגע אינו יכול להטבילם?

תשובה:

מי שקנה כלי ישירות מגוי צריך להטביל את הכלי, אולם הוא נמצא במצב של שעת הדחק, כגון, שאין לו כלי אחר, או אין לו מקווה או שאין לו פנאי להטביל כליו, יכוון שלא לזכות בכלים ושהם נשארים הפקר, ואז הם פטורים מן הטבילה. וכשיוכל להטבילם, יזכה בהם מחדש ואחר כך יטבילם בברכה .

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: יורה דעה א פרק ט סעיף ס

תשובה נוספת:

הנמצא במקום שאין לו מקוה לטבול כלים וצריך את הכלי, אזי העצה היא שכאשר ישלם למוכר עבור הכלי יתכוון שלא יזכה בו, ואז מותר להשתמש בכלי ללא טבילה כמו כל הפקר. כשיזדמן לו במועד אחר יתכוון לזכות בכלי מחדש ויטבילו בברכה.

פוסק: הרב משה סופר

ספר: ויהי בנסוע

מקור: פרק לז' סעיף ב, וראה ספר טבילת כלים ד, יט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה