חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין בן ארץ ישראל השוהה בחו"ל לענין סדר שני?

תשובה:

בן ארץ ישראל הנמצא בחו"ל בפסח, אם יכול להמנע מלהשתתף עם בני חו"ל בעריכת סדר שני באופן שלא יהא העדרו מורגש, ישתמט ולא ישתתף איתם, ואם לאו עליו להשתתף עמהם. יעשה ככל המסובים באכילת מצה, מרור שתיית יין (לענין שתיית היין יזהר שלא יעבור שיעור עיכול בין שתיית היין של כוס ראשון ושני, אחרת יצטרך לברך ברכה אחרונה לאחר הכוס הראשונה).

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק תשיעי סעיף סה

תשובה נוספת:

בן א"י הנמצא בחו"ל פטור מסדר שני בביתו.

2. המוזמן לסדר שני, תדליק אשתו נרות יו"ט אצל המארח בלא ברכה.

3. בן א"י לא יברך בשם ומלכות את הברכות שבקידוש, ושעל המצה והמרור. אבל יברך את ברכות הנהנין, דהיינו: בורא פרי הגפן על הכוס הראשונה, ועל הכוס השלישית. אשכנזים, שבכל סדר מברכים בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס, יכוונו לשמוע הברכה בשאר הכוסות מפי בן המקום, להוציאם ידי חובת ברכת הנהנין. וכן יברך בורא פרי האדמה על הכרפס, ויכוון לפטור בברכה זו את המרור.

4. כמו כן לא יברך בשם ומלכות את ברכת הגאולה (אשר גאלנו וכו') ואת ברכת ההלל (יהללוך או ישתבח).

5. מותר לו לאכול מעט מרור, אף שאינו כשיעור לצאת ידי חובה ואין זה שאינו אוכל כשיעור נחשב לפרהסיא.

6. אם יכול להבדיל לעצמו בלחש על הכוס יעשה כן. אך אם אינו יכול, לא יבדיל על הכוס כיוון שכבר הבדיל לעצמו בתפילה. ולא אסרו לאכול, כיוון שנחשב הדבר לכמי שאין לו כוס, שמותר לו לאכול.

7. גם אם בתוקף הנסיבות עורך בן א"י סדר ליהודים המקומיים יקפיד שאת הברכות הנ"ל, שהוא אינו יכול לאומרם, יאמר מישהו מהמקומיים, והלא בלאו הכי נהוג ויפה לחלק קריאת קטעי ההגדה בין המסובים.

8. וכן יקפיד שאת הקטע "רבן גמליאל היה אומר: כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח וכו'", שהוא עיקר ההגדה יאמר מישהו מבני המקום, שכן הוא אינו מוציא בכך את המקומיים ידי חובתם. בשעת הדחק, כשאין מי שיכול להוציא את האחרים ידי חובתם, יכול הוא להוציאם ואף לברך להם.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק נד סעיף י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה